Rozbudowa stacji 400/220/110 kV Grudziądz Węgrowo

 

Inwestycja w pytaniach i odpowiedziach

Dlaczego realizacja inwestycji jest potrzebna?

Stacja elektroenergetyczna 220/110 kV Grudziądz Węgrowo jest jednym z ważniejszych elementów Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Stacja pełni rolę ogniwa łączącego centralną część Polski z północną, jest także kluczowa dla zasilania Grudziądza i okolic. Dlatego niezbędne jest zastosowanie rozwiązań, które zapewnią jej stabilną pracę w kolejnych latach.

Znaczenie stacji Grudziądz Węgrowo wzrośnie jeszcze bardziej po ukończeniu projektowanych linii 400 kV relacji Grudziądz – Pelplin – Gdańsk i Jasiniec – Grudziądz.

Jak na inwestycji skorzysta Grudziądz?

Przede wszystkim poprawią się warunki zasilania całego regionu, co oznacza pewniejsze i stabilniejsze zaopatrzenie w energię elektryczną tutejszych odbiorców, w tym szpitali, szkół, urzędów itd. Ponadto po realizacji inwestycji, miasto otrzymywać będzie dodatkowe środki finansowe z tytułu podatku od inwestycji.

Czy stacja będzie bezpieczna dla otoczenia?

Tak, stacja jest projektowana zgodnie ze wszystkimi przepisami określającymi dopuszczalny poziom oddziaływania na otoczenie. Mimo rozbudowy, oddziaływanie stacji nie zmieni się; nie zwiększy się ani poziom oddziaływania pola elektromagnetycznego, ani poziom hałasu. Przed oddaniem stacji do użytku przeprowadzone zostaną pomiary, które zweryfikują czy oddziaływanie obiektu jest zgodne z obowiązującymi przepisami. Teren stacji zostanie także ogrodzony.

Czy realizacja inwestycji będzie uciążliwa dla otoczenia?

Rozbudowa i modernizacja stacji elektroenergetycznej jest niewątpliwie przedsięwzięciem oddziałującym na środowisko. Podobnie jak w przypadku każdej inwestycji, wykorzystanie sprzętu budowlanego wiąże się z okresowym zwiększeniem poziomu hałasu oraz zwiększeniem natężenia ruchu na drogach dojazdowych do obiektu. Warto jednak podkreślić, że Wykonawcę obowiązują wymagania określające dopuszczalne poziomy emisji spalin i hałasu, a także określające sposób gospodarowania powstałymi w toku prac odpadami.

Kiedy prowadzone będą prace budowlane?

Ze względu na szeroki zakres przewidzianych prac, będą one prowadzone etapami. W pierwszej kolejności przebudowane zostaną odcinki linii 110 kV, a także wykonane roboty na terenie, na którym rozbudowana zostanie stacja. Etap ten zakończy się pod koniec 2016 roku. Następnie, po uzyskaniu wszystkich niezbędnych zezwoleń, wprowadzone na teren stacji zostaną linie 400 kV (do kwietnia 2018 roku). Ostatnim etapem będą prace wykończeniowe, kontrolno-pomiarowe, rozruchowe i uruchomieniowe. Inwestycja zostanie zakończona w kwietniu 2019 roku.

Czy podczas budowy wystąpią przerwy w dostawach prądu?

Nie, nie wystąpią. Wszystkim odbiorcom zostaną zapewnione dostawy energii elektrycznej z innych źródeł. W praktyce oznacza to, że realizacja inwestycji będzie niemal nieodczuwalna dla mieszkańców Grudziądza i okolic.INWESTOR WYKONAWCA
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna SPIE